روغن های گیاهی نرم کننده وحالت دهنده ی مو Reviewed by Momizat on . Rating:

روغن های گیاهی نرم کننده وحالت دهنده ی مو

آشنایی با خواص میوه هاوگیاهان دارویی
تاثیرگیاهان دارویی برپوست وموودرمان بیماری های آن ها
خشکی وزبری مو
روغن های گیاهی نرم کننده وحالت دهنده ی مو:
روغن مازو
موادلازم:مازو3مثقال,پوست هلیله ی زرد3مثقال,تخم مورد5مثقال,آمله ی پوست کنده5مثقال,روغن کنجد200گرم
طرزتهیه:کلیه ی اجزای فوق به غیرازروغن کنجدرامخلوط کرده ونیمکوب کنیدسپس آن هاراجوشانده وآب آن هارادرروغن کنجدریخته ,دوباره بجوشانیدتاآب هاتبخیرشودوروغن بماند.
روغن اقاقیا
موادلازم:اقاقیا2مثقال,تخم کرفس 3مثقال,مصطکی2مثقال,گل شقایق3مثقال,برگ مورد4مثقال,روغن کنجد100گرم
طرزتهیه:تمام موادبالابه غیرازروغن کنجدرامخلوط کرده وبجوشانیدسپس آب آن رادرروغن کنجدبریزیدودوباره بجوشانیدتاآب آن تبخیرشده وروغن بماند.ماساژدادن سربااین روغن به مدت یک ماه متوالی تاثیرزیادی دردرمان ریزش مووروییدن موهای ریخته شده دارد
روغن ریشه ی گون
طرزتهیه:200گرم ریشه ی گون تیغ زده رادر1.5لیترآب بجوشانیدسپس آب آن راصاف نموده با100گرم روغن کنجدمخلوط نموده دوباره بجوشانیدتاآب آن بخارشودوروغن بماند
روغن بنفشه ی بادام
موادلازم:مغزبادام تلخ10مثقال,گل بنفشه ی تازه ومعطر5مثقال
طرزتهیه:مغزبادام راخردکرده,باگل بنفشه مخلوط کرده,درکیسه ای نخی بریزیدومکرراپارچه رابکوبیدبعدپارچه رابفشاریدتاروغن خارج شود
روغن بابونه مرکب
موادلازم:گل بلبونه ی تروتازه25گرم,تخم وگل پنیرک تازه20گرم,مغزبادام تلخ رنده شده100گرم,روغن کنجدمقداری
طرزتهیه:گل بابونه وتخم وگل پنیرک رامخلوط کرده,دریک پارچه ی نازک نخی بریزید,سپسمغزبادام تلخ رانیزبه آن اضافه کرده,بکوبیدوله نماییدسپس آن راخوب فشاردهیدتاروغن آن خارج شود.این عمل رلچندمرتبه انجام دهیدروغن به دست آمده راباروغن کنجدمخلوط کرده ,کمی حرارت دهیدوروزی سه مرتبه به موهابمالید

ارسال یک دیدگاه


× شش = 18

تمامی حقوق برای سایت ایکس ورد محفوظ است| xword.ir |ایکس ورد

بازگشت به بالا